फोटो एल्बम

फोटो एल्बम

माछापुछ्रे गाउँ पालिका मा भयको दोश्रो घुम्ती बैठक २०७६

पहिलो घुम्ती बैठक रुपा गाउँपालिका